Събота, 19 Април 2014
Поздрав
Петък, 18 Април 2014 17:17

velikden

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 Поздравявам Ви с най- големия

християнски празник- Възкресение Христово!

Нека търсим доброто в себе си,

само така ще бъдем хора!

Нека нашето човеколюбие и мъдрост

Възкръснат всеки ден с достойни и добри дела!

                                                    

Бъдетe  живи и здрави!

 

                                                     Пожелавам  Великденските празници

                                                     да са изпълнени с радост и  топлина!

                                                     

                                                              ХРИСТОС   ВОСКРЕСЕ!

 

                                                                                                          СТОЯН БЕШИРОВ

                                                                                                          КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 

 
Покана
Петък, 18 Април 2014 17:16

По случай един от най-светлите Християнски празници

         ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА,

ПРИ    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАД НЕДЕЛИНО,

има удоволствието да Ви покани да отпразнуваме заедно празника чрез боядисване на шарени  и пъстри яйца

на

19.04.2014г. (Велика събота) от 10.30 ч.

в центъра на града (пред фонтаните).

 
СЪОБЩЕНИЕ по ОПАК
Вторник, 15 Април 2014 21:37

       opak

 Община Неделино, като  бенефициент по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” по Договор № 13-22-76/29.01.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, успешно приключи Дейност 1 «Провеждане на обучения в Института по публична администрация»,по проекта.

       В рамките на дейността бяха реализирани обучения на служителите на община Неделино в Института по публична администрация. По време на обученията, проведени в периода 27.03.2014-11.04.2014г. в Банкя и София,  участниците придобиха знания и умения за „Устройство на територията-политика и управление”, „Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси”  и  „Административно обслужване” . В целевата група бяха включени 9 /девет/ служители. След проведените обучения всеки един от участниците получи сертификат.

      Като задължителна дейност, Дейност 1 е в съответствие с общата цел и специфичните цели на проекта – обученията ще допринесат заповишаване на квалификацията и мотивацията на представителите на целевата група.


 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” Договор рег. № 13-22-76/29.01.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 
Проект “ Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служители”
Сряда, 09 Април 2014 18:51

opak

       В рамките на проект “ Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служителиДоговор рег. № А12-22-151/15.07.2013 г. ,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд приключиха дейностите по обучението  на общинските служители.

Резултатите от проведените обучения са :

  1. 10 обучени служители в Институт по публична администрация – административна стилистика и Електронни таблици c MS EXCEL
  2. 15 обучени служители по развитие на селски и алтернативен туризъм
  3. 15 обучени служители по английски език
  4. 80 обучени служителя по екипна ефективност и ефективно лидерство, по 40 от всеки модул

Обученията допринасят за повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията и чрез повишаване на мотивацията им.

Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект „ Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служители” Договор рег. № А12-22-151/15.07.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 
З А П О В Е Д
Сряда, 09 Април 2014 18:49

На основание чл.44,  ал.2 от Закона за местното самоуправлениеи

местната администрация , във връзка с чл.125, ал. 1 от Закона за горите,  

Предложение с изх.№ 74/22.01 2014 г. на  ТП,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”

 

Забраната се налага на основание чл.124, т.3 и т.4 от Закона за горите

 

З А П О В Я Д В А М

 

         Забранявам  паша  на  селскостопански  животни  в държавните горски територии в ГТУ- Неделино,  на долу посочените отдели и подотдели.

Кметство

Местност

Отдел,под отдел                     

Площ,ха

1

Върли дол

Ленище

219а

10,8

2

Върли дол

Ленище

219в

12,9

3

Върли дол

Ленище

220в

15,5

4

Неделино

Дервиш

229и

0,2

5

Неделино

    Чечеви колби

234е

4,0

6

Неделино

Шадийца

236в

5,2

7

Неделино

Шадийца

236г

0,3

8

Неделино

Шадийца

236д

4,8

9

Кундево

Алада

258к

3,0

 

Всичко

   

56,7

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на

община : Неделино

/Стоян Беширов/ …………

Изготвил:……………

Орлин Айвазов

 

Архив

Времето

ОБЩИНА

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2014

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected