Събота, 01 Авг 2015
ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Сряда, 22 Юли 2015 19:11

 ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ  НАЦИОНАЛЕН   ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И НАРОДНА ПЕСЕН С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

– 4,5 и 6 СЕПТЕМВРИ,  НЕДЕЛИНО -2015 Г.


Уважаеми Дами и Господа ,

 

          Имам удоволствието да поканя Вас и  Ваши фолклорни групи и състави  да вземат участие в Четиринадесетия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие, който ще се проведе на 4, 5  и 6 септември 2015 г.в гр.Неделино, област Смолян.

          Фестивалът по традиция се провежда под патронажа на Министерство на културата и община Неделино.

          Фестивалът е посветен на Неделинското двугласно пеене – уникална проява на българския фолклор, предложен за вписване в Представителния списък на ЮНЕСКО.

          Моля  Вашата заявка да бъде изпратена до 05.08.2015 г. на адрес:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

НА

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯТ  НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ  ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И НАРОДНА ПЕСЕН С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ - 4,5 И 6 СЕПТЕМВРИ 2015 Г.

       гр.Неделино – 4990, обл.Смолян ,

бул.”Александър Стамболийски” № 104,

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА :  0892 /626998 ; 0894449254

e-mail:  fest2015@abv.bg

           oba_nedelino@abv.bg

 

 

С  уважение,

 

СТОЯН БЕШИРОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 
О Б Я В А
Понеделник, 30 Март 2015 11:47

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА  НЕДЕЛИНО,

УВЕДОМЯВАМЕ  ВИ, ЧЕ СТАРТИРА ПРОЕКТ №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ГРИЖА“ ПО СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020Г.

ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ 30.03.2015Г. ДО 09.04.2015Г. НА ЛИЦАТА ЖЕЛАЕЩИ ДА ПОЛЗВАТ УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“ – /ПОТРЕБИТЕЛИ/ И ЛИЦА ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ГРИЖАТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ  /ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ/.

КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА ЛИЧНИ АСИСТЕНТИ МОГАТ ДА ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ОБРАЗЕЦ  И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ  ГР. НЕДЕЛИНО, СТАЯ №26 НА ІV ЕТАЖ, ВСЕКИ ДЕН ОТ 9:00 ДО 17:00 Ч., ОТ 27.03 ДО  09.04.2015Г. КРАЙНИЯТ СРОК Е- 09.04.2015Г.

 
ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2014Г.
Четвъртък, 26 Март 2015 21:20

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ГОДИШЕН

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2014г.

 

 


 

 

Годишен отчет

за касово изпълнение 2014

 


 

Извънбюджетна сметка код 98


 

Извънбюджетна  код 42


 

Приходната част


 

Разходна част 1


 

Разходна част 2


 

 

 

 
ПРОЕКТЪТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“ УДЪЛЖАВА ДЕЙСТВИЕТО СИ ДО 31.12.2014 Г.
Четвъртък, 25 Септ 2014 15:38

На 01.09.2014 г. кметът на община Неделино Стоян Беширов подписа 37 допълнителни споразумения към договорите за предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ и 37 допълнителни споразумения към трудовите (граждански) договори на личните асистенти, по силата на които се удължава срока за предоставяне на социалните услуги по проект „Подкрепа за достоен живот“ до 31.12.2014 година включително. Това е осмата промяна на продължителността на проектните дейности. Така в Община Неделино назначените по проекта 30 лични асистенти ще се грижат четири месеца повече за 37 лица с трайни увреждания.

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проекта става общо 48 месеца, с планиран край 31.12.2014 г. включително, като няма да бъде извършван нов прием на документи.

От началото на 2011 г. в проекта са участвали 48 лица с трайни увреждания и 54 лични асистенти от гр. Неделино и селата: Върлино, Оградна, Средец, Бурево, Диманово, Гърнати, Кундево и Дуня. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Неделино. Получаващите услугата „Личен асистент“ и техните близки са благодарни за поредното удължаване на проектните дейности.

Проектът „Подкрепа за достоен живот“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 
П О К А Н А
Четвъртък, 20 Фев 2014 17:53

index

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

за представяне на проект“ Икономическо и социално развитие в община Неделино

чрез обучение на общински служители” Договор рег. № А12-22-151/15.07.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма “Административен капацитет”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

               

 

             Уважаеми съграждани,

               Община Неделино е бенефициент по проект Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служители” финансиран по договор рег. № А12-22-151/15.07.2013 г.за получаване на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Административен капацитет“, Приоритетна ос           ІІ. „Управление на човешките ресурси”,подприоритет  2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”,Бюджетна линия        BG051PO002/12/2.2-07

                Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 83 231 ,67лв. Продължителността на изпълнение е 12 месеца.

                В изпълнение на проекта Община Неделино кани всички заинтересовани страни – граждани, медии и институции да присъстват на началната пресконференция, която ще се проведе на 20.02.2014г. от 17,00 ч. в Хотелски комплекс „ Замъка“ гр.Неделино.

               На пресконференцията ще бъдат представени :

  • Целите на проекта;
  • Целевата група на проекта ;
  • Дейностите на проекта ;
  • Очакваните резултати от реализацията на проекта ;

 

18.02.2014г.                                                      Стоян Беширов

                                                                        Кмет на Община Неделино

 

Този документ е създаден в рамките на проект „ Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служители” Договор рег. № А12-22-151/15.07.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

Архив

Времето

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2015

426821973

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ 

НАЦИОНАЛЕН  

ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ

ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И

НАРОДНА ПЕСЕН

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ –

4, 5 и 6 СЕПТЕМВРИ,

 НЕДЕЛИНО -2015 Г.

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected