Четвъртък, 17 Април 2014
СЪОБЩЕНИЕ по ОПАК
Вторник, 15 Април 2014 21:37

       opak

 Община Неделино, като  бенефициент по проект: „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” по Договор № 13-22-76/29.01.2014г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет” съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, успешно приключи Дейност 1 «Провеждане на обучения в Института по публична администрация»,по проекта.

       В рамките на дейността бяха реализирани обучения на служителите на община Неделино в Института по публична администрация. По време на обученията, проведени в периода 27.03.2014-11.04.2014г. в Банкя и София,  участниците придобиха знания и умения за „Устройство на територията-политика и управление”, „Практически умения за деклариране и управление на конфликта на интереси”  и  „Административно обслужване” . В целевата група бяха включени 9 /девет/ служители. След проведените обучения всеки един от участниците получи сертификат.

      Като задължителна дейност, Дейност 1 е в съответствие с общата цел и специфичните цели на проекта – обученията ще допринесат заповишаване на квалификацията и мотивацията на представителите на целевата група.


 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” Договор рег. № 13-22-76/29.01.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 
Проект “ Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служители”
Сряда, 09 Април 2014 18:51

opak

       В рамките на проект “ Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служителиДоговор рег. № А12-22-151/15.07.2013 г. ,  с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд приключиха дейностите по обучението  на общинските служители.

Резултатите от проведените обучения са :

  1. 10 обучени служители в Институт по публична администрация – административна стилистика и Електронни таблици c MS EXCEL
  2. 15 обучени служители по развитие на селски и алтернативен туризъм
  3. 15 обучени служители по английски език
  4. 80 обучени служителя по екипна ефективност и ефективно лидерство, по 40 от всеки модул

Обученията допринасят за повишаване на капацитета на служителите за предоставяне на административни услуги чрез подобряване на квалификацията и чрез повишаване на мотивацията им.

Общата цел на проекта е съобразена със стратегическата цел на ОПАК да се подобри работата на държавната администрация, включително общинската, за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.

 


 

Този документ е създаден в рамките на проект „ Икономическо и социално развитие в община Неделино чрез обучение на общински служители” Договор рег. № А12-22-151/15.07.2013 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 
З А П О В Е Д
Сряда, 09 Април 2014 18:49

На основание чл.44,  ал.2 от Закона за местното самоуправлениеи

местната администрация , във връзка с чл.125, ал. 1 от Закона за горите,  

Предложение с изх.№ 74/22.01 2014 г. на  ТП,,ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЛАТОГРАД”

 

Забраната се налага на основание чл.124, т.3 и т.4 от Закона за горите

 

З А П О В Я Д В А М

 

         Забранявам  паша  на  селскостопански  животни  в държавните горски територии в ГТУ- Неделино,  на долу посочените отдели и подотдели.

Кметство

Местност

Отдел,под отдел                     

Площ,ха

1

Върли дол

Ленище

219а

10,8

2

Върли дол

Ленище

219в

12,9

3

Върли дол

Ленище

220в

15,5

4

Неделино

Дервиш

229и

0,2

5

Неделино

    Чечеви колби

234е

4,0

6

Неделино

Шадийца

236в

5,2

7

Неделино

Шадийца

236г

0,3

8

Неделино

Шадийца

236д

4,8

9

Кундево

Алада

258к

3,0

 

Всичко

  

56,7

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кмет на

община : Неделино

/Стоян Беширов/ …………

Изготвил:……………

Орлин Айвазов

 
Съобщение
Понеделник, 07 Април 2014 08:15

  

На вниманието на организациите за младежки дейности и различните неправителствени организации, както и всички потенциални потребители, заинтересовани лица и институции, с оглед придобиване на допълнителна образователна и професионална квалификация и в контекста на изискванията за продължаващо обучение и учене през целия живот.

  Представя ме  Ви магистърска програма „Младежки дейности и спорт“, към Учителски факултет при Национална спортна академия „Васил Левски“.

Магистърската програма дава задълбочени знания и компетенции за реализиране на разнообразните младежки и спортни дейности като инструмент на публичните политики за работа с различни младежки групи и подпомагане на изпълнението на държавните приоритети за социално включване и личностна реализация на младите хора.

Подробна информация за програмата може да намерите на Интернет сайта на НСА: www.nsa.bg/bg/page,1572

04.04.2014г.

ПРЕСЦЕНТЪР – ОБЩИНА НЕДЕЛИНО

 
Официалната церемония по връчването на отличията от конкурса "Кмет на месеца" се проведе в София
Събота, 05 Април 2014 15:09

 

 

Порталът на българските общини Kmeta.bg награди днес победителите в конкурса "Кмет на месеца" за март по темата "Култура и патриотизъм". В категорията за населени места над 20 000 души надпреварата спечели Никола Белишки, градоначалник на Панагюрище, а в категорията за градовете с население под 20 000 души – Васил Гюлеметов, кмет на Брацигово.

a

Церемонията се провете в галерия "Credo Bonum" в София. Тя бе открита от Боян Томов, изпълнителен директор на "Бранд медия България", организатор на конкурса. Той изтъкна дългата работа по проекта и усилията, които са положени, за да се доказва всекидневната роля на труда на българския кмет.

"За нас е изключително важно да можем да работим всеки ден с градоначалниците и със служителите на българските общини", каза Томов, като подчерта голямото значение на комуникацията с малките населени места, на които, по думите му, трябва да се обърне повече внимание. Според изпълнителния директор това трябва да бъде национална медийна политика, за да се фокусира обществото върху проблемите на градските управници и да се говори по тази тема.

Той даде думата на Йорданка Фандъкова, кмет на София и носител на голямата наградата "Кмет на годината" през октомври 2013 г.  По думите градоначалниците всеки ден се изправят пред трудната задача да решават проблемите на гражданите. "За всеки кмет най-важна е оценката на гражданите, оценката на хората в общината, но трябва да кажем, че в професионален план нашата работа се оценява от колегите", каза Фандъкова.

"Ние сме длъжници на поколенията, затова трябва да разкрием и да покажем историята на нашата страна и на нашия град", допълни още кметът на София. По думите й опазването на културно-историческите обекти е не само дълг, но също и инвестиция в икономиката, която създава работни места и привлича туристи. Фандъкова връчи отличието на Никола Белишки, кмет на Панагюрище, в категорията на общини над 20 000 души.

"Всички знаете, че нашият край е дълбоко свързан с историята на цялата страна, дал е много и ние сме длъжни да пазим наследството си, традициите си, и да ги предаваме на поколенията след нас, а в същия момент да запазим и своята идентичност", каза Белишки.

Той благодари на организаторите и на своите заместници – Георги Павлов и Галина Матанова, които присъстваха на церемонията заедно с него. По думите му те също споделят наградата заради усилията, положени за развитието на общината. Белишки изрази и своята признателност към хилядите хора, които са дали своята подкрепа за града му.

В категорията на общини под 20 000 души награден бе кметът на Брацигово – Васил Гюлеметов. Наградата му бе връчена от градоначалника на Неделино – Стоян Беширов, който по време на конкурса "Кмет на годината" взе приза "Кмет на гражданите" за малка община. Според Беширов колегата му е положил много труд многократно, за да защити своето отличие.

"Моите усилия и моята работа няма да спрат до тук. Моя цел е да превърнем Брацигово е привлекателно място за живеене и в притегателен център за туристи, както и да подобрим социално-икономическия статус на нашето население", каза Гюлеметов при получаването на наградата си.

"Град Брацигово заслужава това, тъй като има изключително голямо културно-историческо наследство, завещано ни от дедите, а също и изключително голяма роля в борбите за национално освобождение и за отстояването на националните интереси на република България", допълни още кметът на града. Гюлеметов не пропусна да благодари на организаторите и пожела успех в работата за популяризирането на малките населени места в България.

 

Архив

Времето

ОБЩИНА

ЕВРОПЕЙСКИ ИЗБОРИ 2014

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected