Събота, 02 Авг 2014
ПОРЕДЕН УСПЕХ ЗА КМЕТА
Четвъртък, 31 Юли 2014 09:21

В резултат на премереният риск от страна на кмета на община Неделино - Стоян Беширов, неделинци получиха над 20 L /sec. термална вода, което е „злато за Неделино“. Очаква се да се развие балнеолечението и туризма, а това от своя страна да доведе до намаляване на миграцията и създаване на нови възможности за Неделино.

 
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ
Четвъртък, 31 Юли 2014 08:56
       

 

Агенция за социално подпомагане

Дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”

Проект „Подкрепа за достоен живот” по Схемаза предоставяне на безвъзмездна

финансова помощ:BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма

„Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

ПРОЕКТ "ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ“

 

Със заповед № РД08-44 от 23.07.2014 г. на Договарящия орган, продължителността на предоставяната услуга по проект „Подкрепа за достоен живот“  по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ се удължава до 31.12.2014 год. Така в Община Неделино назначените по проекта 31 лични асистенти ще се грижат четири месеца повече за 37 лица с трайни увреждания.

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“ по Проекта става общо 48 месеца, с планиран край 31.12.2014 г. включително, като няма да бъде извършван нов прием на документи.

От началото на 2011 г. в проекта са участвали 48 лица с трайни увреждания и 54 лични асистенти от гр. Неделино и селата: Върлино, Оградна, Средец, Бурево, Диманово, Гърнати, Кундево и Дуня. Конкретен бенефициент е Агенцията за социално подпомагане, а партньори общо 285 общини и райони в страната, между които и Община Неделино.

Целите на проект „Подкрепа за достоен живот“ са фокусирани върху преодоляването на социалната изолация на семейства, в които има лица, зависими от постоянни грижи и поставени в риск от институционализация. За лицата с трайни увреждания са създадени възможности сами (или чрез своите законни представители) да получават право на индивидуален бюджет  за ползване на услугата, както и да определят по какъв начин тя да бъде организирана във времето.

Проектът „Подкрепа за достоен живот“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 
О Б Я В А
Вторник, 22 Юли 2014 08:04

УВАЖАЕМИ  ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО,

 

КАНЯ НА РАБОТНА СРЕЩА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОРГАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ, ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ  НА ЮРИДИЧЕСКИ  ЛИЦА, ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНАТА  ПРЕЗ НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД 2014 – 2020г,  НА КОЯТО СРЕЩА ДА СЕ ОБСЪДИ И СЪГЛАСУВА  ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ.  

СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29.07.2014Г. В СГРАДАТА НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1938г.“ ОТ 14:00 ЧАСА.

 НА  СРЕЩАТА ЩЕ СЕ ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ  НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014 – 2020г..

С уважение,

 

СТОЯН БЕШИРОВ

Кмет на община Неделино

 
СЪОБЩЕНИЕ ОПАК
Петък, 18 Юли 2014 08:09

На 16 юни 2014 г. с подписване на договор между Община Неделино и "Стик" ЕООД, изпълнител на обществената поръчката с предмет: „ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО С ПОМОЩТА НА НАДГРАЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ“ ПО ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ № 13-22-76 ОТ 29.01.2014 Г.   ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ2007 – 2013 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”,

стартира изпълнението на Дейност 2 „Надграждащочуждоезиково обучение по разговорен английски език, различно от предоставяното от ИПА“,  Дейност 3- Обучение за „Работа с програмните продукти на Microsoft Office и  подобряване на презентационните умения и Дейност 4 -Надграждащо обучение за „Методи за повишаване на личната продуктивност и ефективност на екипите в общинска администрация“по договор № 13-22-76/29.01.2014 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

        На 23.06.2014г. започна провеждането на чуждоезиково обучение по разговорен английски език. Обучението е с продължителност 150 учебни часа и ще бъде проведено през месеците юни, юли и август.

 

Ръководител проект

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване на квалификацията на служителите и подпомагане на устойчивото развитие в община Неделино с помощта на надграждащи обучения” Договор рег. № 13-22-76/29.01.2014 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Неделино и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 

 
Заедно за здравето на децата
Четвъртък, 10 Юли 2014 22:01

Под мотото „Заедно за здравето на децата“  премина спортния празник на децата от детските градини на ОДЗ №1 и ОДЗ „Пролет“ организиран от Община Неделино съвместно с РЗИ- гр. Смолян на 09.07.2014г.

Поздрав към децата от името на Кмета на Община Неделино отправи г-жа Румяна Караиванова – секретар на общината.

На празника присъстваха много деца, родители и гости.

Децата се забавляваха  истински, заедно с родителите  изпълниха комплекс от упражнения за профилактика на гръбначните изкривявания. Състезанията организирани по случай празника протекоха бурно и в спортсменски дух.

От името на г-н Стоян Беширов всички отбори  получиха  спортни награди.

 

Спорта е здраве, а децата са бъдещето ни!

Да са живи и здрави,

и нека този празник  се превърне в  част от ежедневието им!

Пожелава им Кмета на Община  Неделино.

 

 

 

Архив

Времето

ОБЩИНА

ФЕСТИВАЛ 2014

poster 50x701

ПАМЕТНИКЪТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПОСЕТИТЕЛИ


Днес:0
Вчера:0
За месеца:0
Общо:67752

RSFirewallProtected